Аспірантура

АСПІРАНТУРА


Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, третій (освітньо–науковий) рівень, в галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 102 «Хімія» з ліцензованим обсягом 15 осіб (наказ МОН № 160–л від 21. 07. 2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності», п. 1, дода­ток 1), надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікацій­ними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через аспірантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових праців­ників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню таланови­тої молоді до наукової діяльності. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України здійс­нює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії.

У Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України працює аспірантура очної та заочної форм навчання за спеціальністю 102 – «Хімія», на підставі чого організа­ція щорічно проводить набір на навчання та здійснює випуск молодих спеціалістів у зазначеній вище області.

Захист дисертаційних робіт молодими науковцями проводиться на засіданнях спеціалізованих вчених рад у Львівському національному університеті імені Івана Франка, Національному університеті «Львівська політехніка», Інституті мікробіо­логії і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Одеському національному університеті ім. Мечникова, Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України, Дніп­ропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОН України, Київському Національному університеті харчових технологій.

Нижче наведено перелік Положень та нормативних актів, які регулюють і забезпечують діяльність аспірантури в частині науково-освітньої складової Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України на рівні стандартів освітньо–наукової програми доктора філософії в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація – «Фізична хімія»).

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 102 “Хімія”.

План навчального процесу.

Силабуси з навчальних дисциплін можна переглянути тут.

 1. «Наказ Міністерства освіти і науки № 160-л від 21. 07. 2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності»»
 2. «Витяг з наказу Міністерства освіти і науки № 160-л від 21. 07. 2017 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 20. 07. 2017 р.»»
 3. «Концепція розвитку та перспективні напрямки наукової діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 4. «Концепція освітньої діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 5. «Положення про організацію освітньо-наукового процесу у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 6. «Типове положення про випускові кафедри Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 7. «Положення про випускову кафедру 102_Хімія Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 8. «Персональний склад випускової кафедри (2016) Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 9. «Персональний склад випускової кафедри (2020) Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 10. «Порядок розробки і затвердження робочих програм Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 11. «Положення про порядок вільного вибору вибіркових дисциплін у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 12. «Положення про внутрішнє забезпечення якості наукової діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 13. «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 14. «Положення про порядок створення, організацію і роботу Екзаменаційної комісії у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 15. «Положення про академічну мобільність аспірантів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 16. «Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення, переривання навчання та надання академічної відпустки аспірантам, які навчаються у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 17. «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 18. «Положення про Раду молодих вчених Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 19. «Положення про комісію по роботі з науковою молоддю Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 20. «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 21. «Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 22. «Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 102 «Хімія»»
 23. «Правила прийому до аспірантури Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 24. «Положення про організацію роботи з питань охорони праці у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»