Аспірантура

АСПІРАНТУРА


Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, третій (освітньо–науковий) рівень, в галузі знань 10 «Природничі науки» спеціальності 102 «Хімія» з ліцензованим обсягом 15 осіб (наказ МОН № 160–л від 21. 07. 2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності», п. 1, дода­ток 1), надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікацій­ними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через аспірантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових праців­ників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню таланови­тої молоді до наукової діяльності. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України здійс­нює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії.

У Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України працює аспірантура очної та заочної форм навчання за спеціальністю 102 – «Хімія», на підставі чого організа­ція щорічно проводить набір на навчання та здійснює випуск молодих спеціалістів у зазначеній вище області.

Захист дисертаційних робіт молодими науковцями проводиться на засіданнях разових спеціалізованих вчених рад Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. Інформація про створені разові спеціалізовані вчені ради Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України знаходиться за адресою:

Разові спеціалізовані вчені ради

Нижче наведено перелік Положень та нормативних актів, які регулюють і забезпечують діяльність аспірантури в частині науково-освітньої складової Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України на рівні стандартів освітньо–наукової програми доктора філософії в галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 102 «Хімія» (спеціалізація – «Фізична хімія»).

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 102 “Хімія”.

План навчального процесу.

Силабуси з навчальних дисциплін можна переглянути тут.

 1. «Наказ Міністерства освіти і науки № 160-л від 21. 07. 2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності»»
 2. «Витяг з наказу Міністерства освіти і науки № 160-л від 21. 07. 2017 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 20. 07. 2017 р.»»
 3. «Концепція розвитку та перспективні напрямки наукової діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 4. «Концепція освітньої діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 5. «Положення про організацію освітньо-наукового процесу у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 6. «Типове положення про випускові кафедри Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 7. «Положення про випускову кафедру 102_Хімія Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 8. «Персональний склад випускової кафедри (2016) Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 9. «Персональний склад випускової кафедри (2020) Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 10. «Порядок розробки і затвердження робочих програм Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 11. «Положення про порядок вільного вибору вибіркових дисциплін у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 12. «Положення про внутрішнє забезпечення якості наукової діяльності Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 13. «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 14. «Положення про порядок створення, організацію і роботу Екзаменаційної комісії у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 15. «Положення про академічну мобільність аспірантів Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 16. «Положення про порядок відрахування, поновлення, переведення, переривання навчання та надання академічної відпустки аспірантам, які навчаються у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 17. «Порядок підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 18. «Положення про Раду молодих вчених Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 19. «Положення про комісію по роботі з науковою молоддю Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 20. «Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 21. «Положення про Комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 22. «Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 102 «Хімія»»
 23. «Правила прийому до аспірантури Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»
 24. «Положення про організацію роботи з питань охорони праці у Відділенні фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України»