Відділення фізикохімії горючих копалин Інституту фізикоорганічної хімії та вуглехімії

ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України

«Work, Finish, Publish» /M. Faraday/

Відділення фізико–хімії горючих копалин Інституту фізико–органічної хі­мії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка Національної академії наук України (Від­ділення ФХГК ІнФОВ НАН України) (а з 1986 р. по 2004 р. – Відділення фізи­ко–хімії і технології горючих копалин Інституту фізичної хімії ім. Л. М. Писар­жевського НАН України) створене на базі відділу хімії окислювальних процесів Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР відповідно до поста­нов Президії АН УРСР № 327 від 10. 09. 1986 р. та № 371–Б від 24. 10. 1986 р.

Ініціатором створення єдиної в західному регіоні установи НАН України хімічного спрямування був академік АН УРСР, професор, доктор хімічних наук Кучер Роман Володимирович, який і очолював дану організацію в період з 1986 р. по 1991 р. Згодом після його смерті керівником Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України (на той час Відділення фізико–хімії і технології горючих копалин Інс­титуту фізичної хімії ім. Л. М. Писаржевського НАН України) став старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук Шевчук Йосиф Петрович, який пропрацював на даній посаді 15 років, а з липня 2006 року колектив Від­ділення ФХГК ІнФОВ НАН України працює під керівництвом старшого науко­вого співробітника, кандидата хімічних наук Мідяної Галини Григорівни.

Відділення ФХГК ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково–технічну діяльність», Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, нормативниих актів Президії НАН України, Відділення хімії НАН України, інших актів законодавства та Статуту Установи.

На сьогодні Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є відомою в Україні та за її межами, а також єдиною в західному регіоні академічною науковою уста­новою хімічного спрямування, основним завданням діяльності якої є проведен­ня фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних і пріори­тетних напрямків розвитку науки і техніки в галузі фізико–хімії окислювальних і полімеризаційних радикальних процесів, біотехнології та екології з метою одержання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань в області природничих, технічних, суспільних наук, підготовки пропозицій щодо їх вико­ристання.

Основними науковими напрямками Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є:

дослідження радикальної полімеризації в гетерогенних системах, реак­ційної здатності та будови полімерних міжфазних шарів, створення нових ком­позиційних матеріалів та дослідження їх властивостей;

дослідження направлених процесів формування наноматеріалів та нових функціональних наносистем;

дослідження в галузі реакційної здатності, кінетики і механізму хімічних процесів окислення органічної сировини;

дослідження біотехнологічних процесів синтезу нових екологічно без-печних речовин та їх функціональних властивостей;

розробка наукових основ комплексного екологічного моніторингу та ме­тодології відновлення техногенно зміненого довкілля в районах нафтовидобут­ку.

Для забезпечення практичної реалізації наукових напрямків Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України проводить відповідно до затверджених у встано­вленому порядку планів науково–дослідні і експериментальні роботи та разом з науковими і виробничими підприємствами сприяє впровадженню отриманих результатів науково–дослідних робіт у народне господарство.

Структурними підрозділами Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є два наукових відділи, а саме: відділ хімії окислювальних процесів, який очолює к. х. н. Киця Андрій Романович, та відділ хімії і біотехнології горючих копалин, робота якого проводиться під керівництвом д. т. н., с. н. с., завідувача відділу Карпенко Олени Володимирівни.

Наявність високого наукового потенціалу Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України дозволяє ставити і ефективно вирішувати важливі хімічні, хіміко–тех­нологічні, біотехнологічні, а також та хіміко–екологічні наукові проблеми. Так, на даний час серед 44–ти працюючих у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України – 55 % осіб з вченими ступенями: 5 докторів наук, 23 кандидати наук, а також 8 аспірантів.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України організовує свою роботу з враху­ванням рекомендацій Відділення хімії НАН України з використанням останніх досягнень світової науки. Водночас, Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України координує з іншими науково–дослідними установами програму спільних дос­ліджень та надає допомогу науковим установам і вищим учбовим закладам Ук­раїни в розвитку наукових напрямів, а також у підготовці наукових кадрів за профілем діяльності Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України регулярно проводить підготовку наукових кадрів і забез­печує систематичне підвищення кваліфікації працюючих співробітників; надає систематичну допомогу в роботі молодим спеціалістам; створює необхідні умо­ви наданням необхідних пільг працівникам, які навчаються в аспірантурі, для можливості поєднання навчання з роботою.

Кадрова політика Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України спрямована на поповнення молодими перспективними науковцями. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України має укладені двосторонні угоди з Національним університетом «Львівська політехніка» (факультет технології органічних речовин) та Львівсь­ким національним університетом ім. Івана Франка (хімічний факультет) про науково–технічне співробітництво, зокрема у підготовці молодих спеціалістів. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є науково–дослідною базою для про­ходження практики студентами зазначених вузів з можливим подальшим пра­цевлаштуванням молодих спеціалістів. Науково–технічний потенціал Відділен­ня ФХГК ІнФОВ НАН України забезпечує високий рівень виконання магістер­ських і курсових робіт студентами; провідні науковці організації є керівниками і співкерівниками курсових і магістерських дипломних проектів, надають кон­сультації, рецензують студентські наукові роботи, тощо. Молоді випускники вузів, які найкраще проявили себе при виконанні курсових та дипломних робіт, вступають на навчання до аспірантури чи приймаються на роботу на посади інженерів.


Активною є співпраця Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України з обдарова­ною юною молоддю – учнями Малої академії наук. Слухачі секції хімії КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді» щороку приходять на ознайомчі екскурсії лабораторіями Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, під час яких мають можливість познайомитися з провідними фахівцями організації, експери­ментальною базою Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, основними перс­пективними напрямками сучасної хімії і наочно побачити низку цікавих експе­риментів.

Сьогодні роботу Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України неможливо собі уявити без існування наукових шкіл, які були започатковані раніше, і які актив­но розвиваються сьогодні. Відомими фахівцями, які працюють (працювали) у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України є академік АН України, д. х. н., профе­сор Кучер Роман Володимирович; д. б. н., професор Ганіткевич Ярослав Воло­димирович; д. х. н., пров. наук. співр. Макітра Роман Григорович; д. х. н., гол. наук. співр. Медведевських Юрій Григорович, д. х. н., професор Мінько Сергій Степанович; д. х. н., пров. наук. співр. Тимохін Віталій Іванович; д. х. н., про­фесор Опейда Йосип Олексійович; д. х. н., професор Туровський Анатолій Ан­тонович.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України створює всі умови для високопро­дуктивної праці співробітників, дбає про постійне підвищення ефективності на­укових досліджень, проводить у встановленому порядку атестацію працівників та оголошує конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників. Во­дночас, Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України проводить підготовку наукових кадрів і забезпечує систематичне підвищення кваліфікації працюючих співро­бітників. Так, науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України з метою прове­дення спільних наукових досліджень щорічно проходять закордонні стажуван­ня в сучасних хімічних лабораторіях провідних університетів та інститутів Єв­ропи, Сполучених Штатів Америки, Японії, є учасниками численних міжнарод­них конференцій та симпозіумів. Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України про­водиться науково–технічне співробітництво з науково–дослідними організація­ми зарубіжних країн з метою розв’язання найважливіших комплексних науко­вих проблем.

Результатом наукової діяльності Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України за останні 10 років є отримання понад 27 патентів на винаходи, публікація бі­льш як 500 наукових праць, 9 монографій (серед яких 5 патентів на винаходи, понад 200 наукових праць, в т. ч. 6 монографій за останні 5 років); наукові спі­вробітники Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України багаторазово були учас­никами українських та міжнародних конференцій, наукових симпозіумів, виста­вок, ярмарків, тощо.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є відкритим до співпраці з усіх своїх наукових напрямків, щоразу прикладає і буде надалі прикладати все біль­ших зусиль в розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в царинах сучасної фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук та біотехнології, зосереджуючи науковий потенціал вчених на виконанні тематик з пріоритетних напрямків наукової діяльності організації та забезпечуючи розвиток наукових шкіл.

 

Керівний склад

МІДЯНА ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
Керівник Відділення фізико–хімії горючих копалин

Інституту фізико–органічної хімії і вуглехімії

ім. Л. М. Литвиненка НАН України

к. х. н., с. н. с.
тел./факс: (+38) (032) 263 51 74

email: gmidyana@gmail.com