Про відділ

ПРО ВІДДІЛ ХІМІЇ І БІОТЕХНОЛОГІЇ ГОРЮЧИХ КОПАЛИН


Відділ хімії і біотехнології горючих копалин є основною структурною одини­цею Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, основним завданням якого є провад­ження наукової, науково–технічної та науково–організаційної діяльності.

Відділ хімії і біотехнології горючих копалин очолює д. т. н., головний науковий співробітник Олена Володимирівна Карпенко.

Для забезпечення практичної реалізації наукових напрямків Відділення ФХГК ІнФОВ НАН у Відділі хімії і біотехнології горючих копалин проводяться відповідно до затверджених у встановленому порядку планів науково–дослідні і експеримен­тальні роботи та разом з науковими і виробничими підприємствами впроваджуються отримані результати науково–дослідних робіт у народне господарство. У сучасній біотехнології одним із пріоритетних завдань є одержання продуктів, що найбільш перспективні для практичного використання.

Натепер у багатьох галузях економіки важливе місце займають поверхнево–активні речовини – від мийних, косметичних засобів до процесів видобування нафти. Оскільки синтетичні ПАР спричиняють не­гативний вплив на довкілля і здоров’я людей, постійно зростає потреба в альтер­нативних екологічно безпечних продуктах. Впродовж останніх 20 років науковці відділу ХіБГК займаються мікробним синтезом поверхнево–активних речовин – перспективних продуктів біотехнології. Їх перевагами є висока ефективність, яка по­єднується з екологічною безпекою. Крім того, для їх отримання використовується відновлювальна сировина, у тому числі відходи виробництв. Зусиллями науковців цього відділу розроблена ціла низка продуктів різного складу, а також запропонова­ні технологічні основи їх застосування у промисловості, сільському господарстві, медицині, у вирішенні екологічних проблем.

Розроблені технології застосування комплексів мікробних ПАР для підвищення нафтовидобутку, очищення довкілля від різних забруднень, виробництва мийних засобів, фармпрепаратів, інгібіторів корозії металів, а також рафінування рослинних олій. БіоПАР, розроблені науковцями Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, рекомендовані як регулятори росту рослин, а також для підвищення ефективності дії різних засобів для рослинництва – пести­цидів, мікроелементів та біодобрив. Розроблені також технічні умови: на випуск одного з розроблених біоПАР «Речовина поверхнево–активна «Поліком» (ТУ 2.4.5.–326134 46–004 : 2004), а також на їх використання у складі комбінованого сорбенту для охорони довкілля «Глауконітоліт (модифікований)». Створені рекомендації і тимчасові технологічні регламенти на застосування препаратів на основі отриманих ПАР. Технологію застосування розроблених біоПАР для підвищення нафтовидо­бутку, для захисту обладнання від корозії, очищення грунтів від нафтових розливів успішно апробовано у НДПІ ПАТ «Укрнафта», ДП УкрНДІНП «МАСМА».

Ефек­тивність біоПАР у рослинництві підтверджена польовими експериментами з важли­вими сільськогосподарськими культурами, які проводили на дослідних ділянках Інс­титуту фізіології, генетики і захисту рослин АН Молдова, Приватного інституту прикладної біотехнології (Німеччина), у фермерських господарствах, нову техноло­гію рафінування рослинних олій – на підприємстві «Рапсо–Дія» (Кіровоградська обл., Україна). Результати роботи застосовуються у навчальній і науковій роботі університетів кафедри фізіології і екології рослин Львівського національного уні­верситету імені Івана Франка, кафедри технології біологічно активних сполук, фар­мації, біотехнології НУ «Львівська політехніка». Практичне значення одержаних ре­зультатів підтверджено відповідними актами впровадження та низкою патентів (7 патентів України, 1 – Молдови, 1 – Росії, 2 – Німеччини). Науковцями відділу ХіБГК розроблений спосіб отримання комплексних стабільних водорозчинних пре­паратів на основі біологічно–активних речовин з рослинної сировини (козлятника лікарського (Galega officinalis L.) і якону (Smallanthus Sonchifolius Poepp. & Endl.)) та біогенних поверхнево–активних речовин, який може знайти використання у харчо­вій, фармацевтичній промисловостях, а також фітотерапії для виробництва препара­тів на основі рослинної сировини, біологічно–активних добавок до їжі і лікарських композицій антидіабетичної дії.

Науковці Відділу хімії і біотехнології горючих копалин мають також певні роз­робки та напрацювання в області хімічної екології, зокрема: ними розроблені раціо­нальні методи моніторингу та сучасні технології відновлення техногенно забрудне­них територій, а також вперше об’єднані різні види досліджень у комплексний еко­логічний моніторинг для створення науково обґрунтованих підходів щодо вирішен­ня проблем нафтозабруднених територій та розробки оптимальної методології їх ре­культивації; запропонований спосіб очищення техногенних ґрунтів, забруднених нафтою; розроблений новий метод оцінки токсичності нафтозабруднених грунтів; проведений комплексний екологічний моніторинг забруднення підземних вод, грун­тів, повітря на території м. Борислава, створена еколого–геохімічна база даних по забруднювачах з метою забезпечення контролю екологічного стану в даній місце­вості, а також розроблені адаптовані методики для виявлення шкідливих компо­нентів довкілля на забруднених територіях.