Вчена рада

ВЧЕНА РАДА


При Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України функціонує Вчена рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково–технічною ді­яльністю установи, приймає рішення та надає рекомендації в межах своєї компетен­ції, що визначається Статутом Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України.

До виключної компетенції Вченої ради Відділення ФХГК ІнФОВ НАН Ук­раїни належать питання щодо визначення стратегії розвитку Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та перспективних напрямів наукової і науково–технічної діяльності; проведення наукової і науково–технічної оцінки тематики та резуль­татів науково–дослідних робіт; затвердження поточних (щорічних) планів нау­кових досліджень і науково–технічних (експериментальних) розробок; удоско­налення та розвитку структури Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України; зат­вердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо–нау­ковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів); затвердження результатів атестації наукових працівників, аспі­рантів, докторантів, здобувачів; затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників; висування видатних наукових праць для присуд­ження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних; при­своєння працівникам Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України вчених звань про­фесора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково–технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань; затвердження річних звітів про діяльність Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та розгляд кошторисів установи. За всіма перерахованими вище питаннями Вчена рада Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України приймає відповідні ухвали, рішення і рекомендації.

Вчена рада Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України скликається у терміни, визначені керівником, але не рідше одного разу на 3 місяці. Робота Вченої ради планується на півріччя або на квартал.

Склад Вченої ради Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України:

1. К. х. н., с. н. с. Мідяна Г. Г. (голова вченої ради)

2. Д. т. н., с. н. с., завідувач Відділу ХіБГК Карпенко О. В.

3. Д. х. н., доцент, с. н. с. Медведевських Ю. Г.

4. Д. х. н., професор, гол. н. с. Опейда Й. О.

5. Д. х. н., професор, с. н. с. Федорчук А. О.

6. К. х. н., с. н. с. Базиляк Л. І. (секретар вченої ради)

7. К. х. н., н. с. Демчина О. І. (представник від ради молодих вчених)

8. К. х. н., с. н. с. Євчук І. Ю.

9. К. х. н., завідувач Відділу ХОП Киця А. Р.

10. К. х. н., с. н. с. Макідо О. Ю.

11. К. х. н., с. н. с. Покуца О. П.

12. К. х. н., с. н. с., с. н. с. Романюк О. І. (голова профспілкового комітету)

13. К. х. н., с. н. с. Семенюк І. В.