Молоді вчені

МОЛОДІ ВЧЕНІ


Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вче­них, забезпечення захисту їх прав та інтересів у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України функціонує рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним до­радчим органом, що об’єднує молодих вчених Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджене керів­ником Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України після погодження з Вченою ра­дою Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України.

Рада молодих вчених Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих вчених Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України у проведенні наукових досліджень, а також пред­ставництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України сприяє діяльності ради молодих вчених та може фінансувати за­ходи і проекти, що ініціюються радою молодих вчених.

Молоді науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України щорічно прийма­ють участь в різноманітних конкурсах з метою отримання премій та грантів мо­лодими вченими. Зокрема, молодими науковцями у 2015 році поданий запит на отримання фінансування для виконання проекту НДР: «Синтез нових каталіза­торів та їх дослідження у процесах «м’якого» окислення вуглеводнів до прак­тично важливих продуктів» (керівник – к. х. н., н. с. О. І. Демчина). Водночас, у 2015 році к. т. н., м. н. с. Відділу ХіБГК М. В. Пристай приймала участь у ви­конанні Гранту Президента України для підтримки наукових досліджень мо­лодих учених GP / F61 / 067 «Екологічно безпечні системи очищення грунтів від вуглеводневих забруднень та важких металів».

Молоді спеціалісти та фахівці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України що­річно є претендентами на здобуття іменної премії Голови Львівської обласної державної адміністрації, а також є стипендіатами Премії НАН України.