Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України створене та діє з метою прове­дення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань в галузі хімії, біотехнології, екології, доведення наукових і науково–тех­нічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфіко­ваних наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і науково–техніч­них потреб та інноваційного розвитку країни. Для Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України наукова та науково–технічна діяльність є основною.

Основним завданням Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з актуальних і пріоритет­них напрямків розвитку науки і техніки в галузі фізико–хімії окислювальних і полімеризаційних радикальних процесів, біотехнології та екології з метою одер­жання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань в області природ­ничих, технічних, суспільних наук, підготовки пропозицій щодо їх використання.

Основними науковими напрямками Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є:

– дослідження радикальної полімеризації в гетерогенних системах, реак­ційної здатності та будови полімерних міжфазних шарів, створення нових ко­мпозиційних матеріалів та дослідження їх властивостей;

– дослідження направлених процесів формування наноматеріалів та нових функціональних наносистем;

– дослідження в галузі реакційної здатності, кінетики і механізму хімічних процесів окислення органічної сировини;

– дослідження біотехнологічних процесів синтезу нових екологічно без-печних речовин та їх функціональних властивостей;

– розроблення наукових основ комплексного екологнічного моніторингу та методології відновлення техногенно зміненого довкілля в районах нафтови­добутку.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України відповідно до основних завдань: роз­робляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями ді­яльності Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України і подає їх на затвердження Пре­зидії НАН України; організовує та проводить науково–дослідні, пошукові та про­ектно–пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково–техніч­них (експериментальних) розробок; вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом; приймає участь у конкурсах наукових проектів, науково–технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України укладає угоди і договори про нау­кове та науково–технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково–технічних програм і проектів в порядку, встановленому зако­нодавством. Приймає участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За результатами проведеної систематичної наукової роботи Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України щорічно готує до друку матеріали з описом отриманих результатів досліджень. Так, співробітники Відділення ФХГК ІнФОВ НАН Ук­раїни є авторами понад 35 патентів на винаходи, більш як 700 наукових праць, 10 монографій, багаторазово були учасниками українських та міжнародних ко­нференцій, наукових симпозіумів, виставок, ярмарків, тощо. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України реєструє науково–дослідні роботи, які виконуються у Ві­дділенні ФХГК ІнФОВ НАН України, готує і подає наукову інформацію, а та­кож звіти про виконані роботи до відповідних органів інформації, забезпечує най­повніше і своєчасне використання у своїй діяльності науково–інформаційних матеріалів.

Робота науковців Відділення фізико–хімії горючих копалин ІнФОВ НАН України відзначена преміями, стипендіями, грамотами, відзнаками на різних рівнях державного значення. Зокрема:

керівник Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, к. х. н., с. н. с. Г. Г. Мідяна у 2013 році нагороджена Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом», а у 2011 році стала Лауреатом «Премії Львівської облдержадміністрації та Львівської обласної ради відомим вченим та знаним фахівцям за вагомий науковий доробок, який сприяє прискоренню соціально–економічних перетворень та розвитку науки в регіоні, державі»; водночас, та­кож була подана Відділенням хімії Президії НАН України до нагороди IARTAS «Золота Фортуна» (2011 рік);

– cтарший науковий співробітник Відділу хімії окислювальних процесів, к. х. н. А. Р. Киця у 2010 році став Лауреатом «Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України»;

головний науковий співробітник відділу хімії окислювальних процесів, д. х. н. Ю. Г. Медведевських у 2011 році став Лауреатом «Премії Верховної Ради Ук­раїни за особливі досягнення у розбудові України».

Щороку молоді науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є стипен­діатами «Стипендії Президента України для молодих вчених», «Стипендії НАН України» та «Стипендії Голови Львівської обласної держадміністрації для мо­лодих вчених».

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є відкритим до співпраці з усіх своїх наукових напрямків, щоразу прикладає і буде надалі прикладати все більших зусиль в розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в царинах су­часної фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук та біотехнології, зо­середжуючи науковий потенціал вчених на виконанні тематик з пріоритетних напрямків наукової діяльності організації та забезпечуючи розвиток наукових шкіл.