Наукова співпраця

НАУКОВА СПІВПРАЦЯ


Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є відкритим до співпраці з усіх своїх наукових напрямках, щоразу прикладає все більших зусиль до розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в царинах сучасної фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук та біотехнології, нанохімії і нанотехнологій, зосереджуючи науковий потенціал вчених на виконанні тематик з пріоритетних напрямків наукової діяльності організації, забезпечуючи розвиток наукових шкіл.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України координує з іншими науково–дос­лідними установами програму спільних досліджень та надає допомогу науко­вим установам і вищим учбовим закладам України в розвитку наукових напря­мів, а також у підготовці наукових кадрів за профілем діяльності Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України має укла­дені двосторонні угоди з Національним університетом «Львівська політехніка» (факультет технології органічних речовин) та Львівським національним універ­ситетом імені Івана Франка (хімічний факультет) про науково–технічне спів­робітництво, зокрема у підготовці молодих спеціалістів. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є науково–дослідною базою для проходження практики студентами зазначених вузів з можливим подальшим працевлаштуванням молодих спеціа­лістів. Так, Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, починаючи з 1995 року, підтримує постійні наукові зв’язки з Національним університетом «Львівська політехніка» і має низку домовленостей на проведення спільних наукових дос­ліджень, укладених впродовж попередніх років з кафедрою технології біологіч­но активних сполук, фармації та біотехнології, а також кафедрою технології ор­ганічних речовин. У 2014 році між Національним університетом «Львівська по­літехніка» та Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України укладений «Договір про стажування науково–педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» на підприємствах, установах та організаціях», пред­метом якого є вдосконалення професійної підготовки науково–педагогічних працівників НУ «Львівська політехніка» шляхом стажування їх у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України.

З 2009 року існує також наукова співпраця між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та кафедрою фізіології і екології рослин біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, в рамках якої пе­редбачена можливість проведення спільних науково–технічних досліджень на експериментальних базах Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та Львів­ського національного університету імені Івана Франка, проходження навчаль­них практик, виконання дипломних і магістерських робіт студентами, а також підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних працівників біологічного факультету на базі Відділу хімії і біотехнології горючих копалин Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України. У 2014 році підписаний також «Договір про нау­кове співробітництво» між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та кафед­рами біохімії і мікробіології біологічного факультету Львівського національ­ного університету імені Івана Франка.

У 2013 році між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та хімічним фа­культетом Львівського національного університету імені Івана Франка укладе­ний «Договір про наукове співробітництво», в рамках якого передбачена мож­ливість проведення спільних науково–технічних досліджень на експеримен­тальних базах Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України та хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. В цьому ж році укладений «Договір на проведення практики (стажування) студентів Львівсько­го національного університету імені Івана Франка» у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України, відповідно до якого студенти хімічного факультету проходять навчальні практики на базі Відділу хімії окислювальних процесів Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України.

Співробітники Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України є членами держав­них екзаменаційних комісій для проведення державного екзамену та захисту бакалаврських кваліфікаційних робіт для студентів бакалаврського рівня підго­товки фахівців з напрямку «Біотехнологія» (завідувач Відділу ХіБГК Відді­лення ФХГК ІнФОВ НАН України, д. т. н. О. В. Карпенко); с. н. с. Відділу ХОП, д. х. н., професор А. О. Федорчук є головою ДЕК з спеціальності «Хімія» у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки та Го­ловою ДЕК зі спеціальності «Хімія» у Чернівецькому національному універси­теті імені Юрія Федьковича. Водночас, він є членом спеціалізованої Вченої ради по захисту кандидатських дисертацій K 76. 051. 10. зі спеціальності «Хімія твердого тіла» при Чернівецькому національному університеті, членом експерт­ної комісії МОН (секція 16 «Хімія»).

У 2014 році підписаний «Договір про наукове співробітництво» між Відді­ленням ФХГК ІнФОВ НАН України та Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького (кафедра технології ліків і біофармації).

В рамках укладеного «Договору про наукове співробітництво» Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України з 2011 року підтримує наукові зв’язки з Жешув­ським технологічним університетом (м. Жешув, Польща) (Politechnika Rzeszo­wska im. Ignacego Łukasiewicza, Rzeszów, Poland).

У 2014 році укладений «Договір про науково–технічне співробітництво» між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та Ченстоховською політех­нікою ім. Яна Длугоша (Польща) (Jan Długosz University in Częstochowa (Częstochowa, Poland)).

В рамках укладеного «Договору про наукове співробітництво» відповідно до Розпорядження НАН України № 190 від 21. 03. 2012 р. Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України підтримує наукові зв’язки з Інститутом імунології та експериментальної терапії Польської академії наук.

Укладений «Договір про науково–технічне співробітництво» між Відділе­нням ФХГК ІнФОВ НАН України та Інститутом генетики і фізіології рослин Академії наук Молдови, а також «Договір про науково–технічне співробітництво» між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та Інститутом захисту рослин і екологічного землеробства Академії наук Молдови.

У 2017 році укладений «Договір про співробітництво» між Відділенням ФХГК ІнФОВ НАН України та Донецьким національним університетом імені Василя Стуса.

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України в рамках виконання спільних проектів за договірною тематикою підтримує постійні наукові зв’язки з:

Львівським регіональним відділенням Українського науково−технічного центру (УНТЦ) (м. Львів, Україна);

Фізико−механічним інститутом ім. Г. В. Карпенка НАН України (м. Львів, Україна);

Відділом охорони навколишнього середовища Бориславської міської ради (м. Борислав, Ураїна);

ПрАТ «Компанія Ензим» (м. Львів, Україна).

– Інститутом мікробіології Національної академії наук Узбекистану (м. Ташкент, Узбекистан);

Інститутом охорони навколишнього середовища Вроцлавської політех­ніки (м. Вроцлав, Польща);

– Інститутом мікробіології Болгарської академії наук (м. Софія, Болгарія);

Оброшинським сільськогосподарським інститутом землеробства і тва­ринництва Західного регіону України (смт. Оброшино, Львівська область, Україна);

– Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (м. Київ, Україна);

Приватним інститутом прикладної біотехнології «daROSTIM» (Modern Concepts Radostim in Ariculture, Privates Institut fűr Angewandte Biotechnoogie) (м. Шкесхен, Німеччина);

Інститутом біохімії та біотехнології Грузинської академії наук (м. Тбілісі, Грузія);

Інститутом мікробіології Академії наук Республіки Азербайджан (м. Баку, Азербайджан);

З метою проведення спільних наукових досліджень науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАНУ щорічно проходять закордонні стажування в сучасних хімічних лабораторіях провідних університетів та інститутів Європи і Сполу­чених Штатів Америки. Зокрема,

Інститут модифікації поверхні (м. Лейпциг, Німеччина) (к. х. н., с. н. с. Р. І. Флюнт);

Інститут Макс Планка (м. Дрезден, Німеччина) (к. х. н., н. с. І. С. Антонишин);

Інститут Макс Планка (м. Дрезден, Німеччина) (аспірант Х. В. Демидова);

Університет ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) (к. х. н., с. н. с. Р. І. Флюнт);

Minnesota University (штат Міннесота, США) (к. х. н., с. н. с. О. П. Покуца);

Kansas University (штат Канзас, США) (к. х. н., с. н. с. Р. І. Флюнт).

Науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України підтримують тісні творчі зв’язки з провідними науковими центрами країн Європи і США, беруть активну участь у міжнародних наукових форумах, входять до складу їх оргкомітетів та редколегій міжнародних періодичних видань, зокрема: д. х. н., професор А. О. Федорчук є членом міжнародної спілки кристалографів IUCr (International Union of Crystallography), а також членом Міжнародного центру дифракційних даних (International Centre for Diffraction Data); д. х. н., професор Й. О. Опейда є членом оргкомітету 2–х міжнародних конференцій (5–ої Міжнародної науко­вої конференції «Хімічна термодинаміка і кінетика», а також конференції з між­народною участю «Актуальні проблеми хімії і технології органічних речовин»);

Науковці Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України приймають активну участь в роботі різних товариств та наукових об’єднань, зокрема:

в роботі Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка (керівник Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, с. н. с., к. х. н. Г. Г. Мідяна; гол. н. с., д. х. н., про­фесор Й. О. Опейда; с. н. с., к. х. н. Л. І. Базиляк, с. н. с., к. х. н. А. Р. Киця);

в роботі мікробіологічного українського товариства (с. н. с., к. б. н. О. М. Шульга, с. н. с., к. б. н. Р. І. Вільданова).

Д. х. н., професор Й. О. Опейда та с. н. с., к. х. н. Г. Г. Мідяна є членами редколегії «Збірника наукових праць НТШ. Серія Хемічна».

Активною є співпраця Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України з обдарова­ною юною молоддю – учнями Малої академії наук. Слухачі секції хімії КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді» щороку приходять на ознайомчі екскурсії лабораторіями Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, під час яких мають можливість познайомитися з провідними фахівцями організації, експери­ментальною базою Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України, основними перс­пективними напрямками сучасної хімії і наочно побачити низку цікавих експе­риментів.


Слухачі секції хімії КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді»

під час екскурсії у Відділенні ФХГК ІнФОВ НАН України (жовтень, 2015 р.)

Зустріч з керівником

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України

к. х. н., с. н. с. Г. Г. Мідяною

В хімічній лабораторії

Відділу хімії окислювальних процесів разом з завідувачем відділу

к. х. н. О. П. Покуцою

В хімічній лабораторії Відділу хімії окислювальних процесів

разом з к. х. н., с. н. с. А. Р. Кицею

Зустріч з завідувачем Відділу хімії і біотехнології горючих копалин

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України

д. т. н., г. н. с. О. В. Карпенко

К. б. н., с. н. с. Р. І. Вільданова знайомить учнів з азами біотехнології

В лабораторії біотехнології Відділу хімії і біотехнології горючих копалин

Відділення ФХГК ІнФОВ НАН України

разом з інженером А. Р. Банею