Про відділ

ПРО ВІДДІЛ ХІМІЇ ОКИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ


Відділ хімії окислювальних процесів є основною структурною одиницею Відді­лення ФХГК ІнФОВ НАН України, основним завданням якого є провадження нау­кової, науково–технічної та науково–організаційної діяльності.

Відділ хімії окислювальних процесів очолює к. х. н. Андрій Романович Киця.

Для забезпечення практичної реалізації наукових напрямків Відділення ФХГК ІнФОВ НАН у Відділі хімії окислювальних процесів проводяться відповідно до зат­верджених у встановленому порядку планів науково–дослідні і експериментальні роботи та разом з науковими і виробничими підприємствами впроваджуються отри­мані результати науково–дослідних робіт у народне господарство.

Так, науковцями Відділу хімії окислювальних процесів розроблені наукові ос­нови перспективних технологічних процесів окислювального амінування олефінів та рідиннофазного окислення циклогексану у присутності каталізаторів для селективно­го отримання практично важливих продуктів. Запропоновані нові каталітичні сис­теми для гомогенно–каталітичного радикального селективного та ефективного окис­лення органічних субстратів при відносно нижчих температурах і тисках для отри­мання промислово цінних продуктів з меншими матеріальними та енергетичними затратами.

Науковці Відділу хімії окислювальних процесів працюють над розробкою бага­тошарових селективних нанопокриттів, які використовуються при виготовленні со­нячних теплових повітряних та сонячних колекторів для нагріву води.

Цікавими та перспективними є результати досліджень дії бінарних гібридних систем типу солі металів змінної валентності–N гідроксиіміди в умовах радикально–ланцюговового окиснення молекулярним киснем в рідкій фазі і встановлення суттє­вого впливу комплексоутворення між компонентами системи на величину синерге­тичного ефекту в ній.

Відділ хімії окислювальних процесів є відкритим до співпраці з усіх своїх наукових напрямків і щоразу прикладає все більших зусиль до розвитку фундамен­тальних і прикладних досліджень в царинах сучасної фізичної хімії, хімії високомо­лекулярних сполук та біотехнології, зосереджуючи науковий потенціал вчених на виконанні тематик з пріоритетних напрямків наукової діяльності організації, забез­печуючи розвиток наукових шкіл. Впродовж останніх років тематика досліджень, які виконуються у Відділі хімії окислювальних процесів, значно розширилася, і на сьогодні цікавими є результати отримані, зокрема, в області золь−гель технологій, нанохімії і нанотехнологій. Так, науковцями Відділу хімії окислювальних процесів розроблений спосіб синтезу поліелектролітної гідрогелевої сульфовмісної мембрани шляхом радикальної фотоініційованої кополімеризації мономерів у тонких плівках під дією УФ–опромінення; розроблені кінетично контрольовані методи синтезу моно– та біметалевих наночастинок на основі Ag, Cu, Ni i Co, а також способи модифікації їх поверхні (мет)акриловими полімерами для використання як наповню­вачів в електропровідних полімерних композиціях, (спів)каталізаторів аеробного окиснення органічних субстратів, тощо.